Regulament

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM"

EDIŢIA 2019 - 2020


ORGANIZATORUL
Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, sector 6, Bucureşti, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/433/1999, Codul Unic de Înregistrare RO11952970, operator de date cu caracter personal în baza Notificării nr. 3076, reprezentată de Carmen Dumitrache în calitate de Director Executiv Resurse Umane Romania, denumită în continuare “Organizatorul”.

Prin prezentul ACT ADIŢIONAL Organizatorul modifică și completează Regulamentul Concursului, după cum urmează:

Art 3. CONDIŢII GENERALE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI va avea urmatorul continut:
3.1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României, în perioada 18 noiembrie 2019, începând cu ora 08:00 – 14 ianuarie 2020, până la ora 23:59. Înscrierile la Concurs se vor desfăşura în perioada 18 noiembrie 2019, începând cu ora 08:00 până pe 15 decembrie 2019, până la ora 23:59.

Art 4. PROCEDURA DE EVALUARE se modifica astfel:
4.8. În urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 5 candidaţi câştigători. În acest sens, comisia de evaluare va întocmi un Proces-verbal în care se va consemna numele fiecărui candidat declarat câştigător, precum şi rezultatul evaluării care a stat la baza desemnării acestora. Rezultatul probei de interviu va fi comunicat in aceeasi zi, in mod direct, candidaţilor declaraţi câştigători.
4.9. Cei 5 candidaţi desemnaţi câştigători finali vor fi aduşi la cunoştinţa publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro la data de 14 ianuarie 2020 și vor primi bursa lunară în urma semnării unui contract de bursă privată cu Organizatorul.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.


Data: 02.12.2019


ORGANIZATOR

Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin


Ruxandra Vodă
Director Comunicare Romania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM"


EDIŢIA 2019 - 2020

 

1. ORGANIZATORUL
1. Concursul naţional pentru acordarea unui număr de 5 burse (denumit în continuare “Concursul”) este organizat şi desfăşurat de către Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, sector 6, Bucureşti, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/433/1999, Codul Unic de Înregistrare RO11952970, operator de date cu caracter personal în baza Notificării nr. 3076, reprezentată de Carmen Dumitrache în calitate de Director Executiv Resurse Umane Romania, denumită în continuare “Organizatorul”.
2. Bursele TELEKOM reprezintă un program de responsabilitate corporativă organizat cu scopul de a identifica tineri talentaţi, ambiţioşi, cu rezultate şcolare foarte bune şi obiective de carieră foarte clar stabilite, cărora Organizatorul să le acorde sprijin financiar în timpul studiilor universitare.
3. Concursul îşi propune să acorde un număr de 5 burse pe bază de concurs de aplicaţii online şi interviu („Concursul”).
4. În condiţiile respectării prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit în continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidaţii declaraţi câştigători ai acestui Concurs vor primi bursa pentru o perioadă de 9 luni în anul 2020 (ianuarie-iunie, octombrie-decembrie).
5. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.
6. Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, în mod gratuit, la sediul Organizatorului şi prin afişarea, în permanenţă pe durata programului de acordare a „Burselor TELEKOM”, pe site-ul www.burseletelekom.ro (denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”). Pentru orice întrebări sau nelămuriri, puteţi contacta Organizatorul pe toată perioada desfăşurării Concursului pe adresa de e-mail info@burseletelekom.ro sau la numerele de telefon publicate pe Site.
7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui Regulamentul în orice moment pe parcursul desfăşurării Concursului, urmând ca modificările efectuate să intre în vigoare de la data publicării lor pe acest Site.

2. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
o persoane fizice de cetăţenie română;
o vârsta maximă de 30 de ani;
o sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, la categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, în anul I de studii, la urmatoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.
o transmit aplicația de înscriere completată integral şi corect, până la data de 15 decembrie 2019, ora 23:59 inclusiv (data de trimitere în website-ul www.burseletelekom.ro);
o nu au venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse, a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocații sociale;
o nu au beneficiat de Bursele Telekom în alţi ani.

Nu pot participa rudele până la gradul 4 sau soţi ai angajaţilor Telekom Romania Cmmunications SA si Telekom Romania Mobile Communications SA şi până la gradul 4 sau soţi ai membrilor comisiei de evaluare.


3. CONDIŢII GENERALE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României, în perioada 18 noiembrie 2019, începând cu ora 08:00 – 15 ianuarie 2020, până la ora 23:59. Înscrierile la Concurs se vor desfăşura în perioada 18 noiembrie 2019, începând cu ora 08:00 până pe 15 decembrie 2019, până la ora 23:59.
2. În vederea înscrierii la Concurs, persoanele interesate şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 2.1 din Regulament, trebuie să transmită Organizatorului aplicaţia de înscriere în format electronic până la data de 15 decembrie 2019, ora 23:59. Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro , în secţiunea Aplicaţii.
3. Aplicaţia de înscriere la Concurs trebuie să aibă corect completate toate câmpurile afişate şi următoarele documente trebuie să fie încărcate în aplicaţie:
o Scrisoare de intentie de maximum o pagină A4. 
o Curriculum Vitae – maximum 2 pagini în format A4 – încărcat în site în format pdf sau Word maximum 500 kb.
Documentele mai sus menţionate trebuie încărcate în aplicaţia de înscriere în limba română. 
4. Aplicaţiile de înscriere incomplete sau transmise după data de 15 decembrie 2019, ora 23:59, nu vor fi luate în considerare. Dacă se constată că informaţiile trimise sunt incorecte, inexacte sau plagiate, candidaţii respectivi vor fi descalificaţi automat.

4. PROCEDURA DE EVALUARE
Pentru analizarea aplicaţiilor de înscriere la Concurs se va constitui o comisie de analiză a aplicaţiilor („Juriul”), formată din persoane desemnate de către Organizator. Aplicaţiile de înscriere vor fi analizate în perioada 16 decembrie 2019 – 08 ianuarie 2020. În urma analizării aplicaţiilor, va fi selectat un număr de 10 candidaţi, care vor fi contactaţi telefonic în data de 09 ianuarie 2020, pentru a fi informaţi despre selectarea lor şi a confirma participarea la sesiunea de interviuri. Organizatorul isi declina orice răspundere in situaţia in care candidaţii nu răspund la apelurile reprezentanţilor Telekom Romania Mobile Communications S.A., din diverse motive. In cazul in care pe durata zilei de 09 ianuarie 2020, Organizatorul nu poate comunica cu candidatii, atunci aceştia vor fi declaraţi necastigatori si se va trece la contactarea telefonica a candidatilor de rezerva, in ordinea selectarii. Lista finală cu candidaţi pentru interviuri va fi afişată pe site-ul www.burseletelekom.ro, începând cu data de 10 ianuarie 2020.
1. Candidaţii selectaţi printre cei 10 finalişti vor trebui să aducă la interviu documentele mentionate la punctul 4.4. mai jos în original sau copii legalizate pentru a le prezenta Juriului.
2. Interviurile vor avea loc în data de 14 ianuarie 2020, în Bucureşti, într-o locaţie ce va fi stabilită şi anunţată în timp util telefonic candidaţilor selectaţi. Candidaţii vor fi programaţi în ordine alfabetică pentru susţinerea interviului.
4. Candidaţii din lista finală vor prezenta la interviu următoarele documente în format fizic:
• Actul de identitate – original (va fi doar verificata identitatea candidatului și apoi actul de identitate va fi returnat pe loc).
• Adeverinţă de student în care să fie precizată facultatea, anul de studiu în care studentul este admis şi notele de admitere în facultate – original.
• Diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activităţi extraşcolare, activități antreprenoriale etc.– copii simple.
• Documente care să ateste implicarea în activităţi în beneficiul comunităţii – copii simple.
• Documente din care să reiasă dacă studentul beneficiază de altă/alte burse din partea altei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat sau daca are venituri din stagiaturi - dacă este cazul – copii simple.
Documentele mai sus menţionate trebuie prezentate în limba română. 
5. Candidaţii din lista finala vor fi descalificaţi în cazul apariţiei oricăruia şi/sau a tuturor din următoarele cazuri:
o nu pot fi contactaţi telefonic în ziua de 09 ianuarie 2020 până la orele 18:00;
o nu se prezintă în ziua stabilită pentru susţinerea interviului;
o nu prezintă toate documentule menţionate la art. 4.4 de mai sus in ziua interviului.
6. În vederea susţinerii probei de interviu, se va constitui Juriul compus din reprezentanţi ai Organizatorului, oameni de afaceri de succes și profesori de specialitate care predau sau colaborează la nivel universitar.
7. În evaluarea candidaţilor din lista finală, Juriul va avea în vedere următoarele Criterii:
o Determinarea de a reuşi în carieră şi de a-şi continua studiile.
o Capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punctul de vedere al studiilor/carierei.
o Capacitatea de a se implica în activităţi extracurriculare şi activităţi în beneficiul comunităţii.
o Abilităţi de prezentare şi susţinere a ideilor în faţa comisiei de evaluare.
o Gândire logică, creativitate, pasiune, gândire inovatoare şi spirit antreprenorial.
8. În urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 5 candidaţi câştigători şi va desemna din restul candidaţilor 2 câștigători de rezervă. În acest sens, comisia de evaluare va întocmi un Proces-verbal în care se va consemna numele fiecărui candidat declarat câştigător, respectiv persoana de rezervă, precum şi rezultatul evaluării care a stat la baza desemnării acestora. Rezultatul probei de interviu va fi comunicat telefonic candidaţilor declaraţi câştigători, precum şi persoanelor de rezervă, dacă este cazul.
9. Cei 5 candidaţi desemnaţi câştigători finali vor fi aduşi la cunoştinţa publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro cel târziu pe data de 15 ianuarie 2020 si vor primi bursa lunara in urma semnării unui contract de bursă privată cu Organizatorul.
10. În vederea semnării contractului de bursă privată, candidaţii desemnaţi câştigători vor furniza Organizatorului documente care să ateste deschiderea unui cont bancar în lei pe numele candidatului desemnat câştigator pentru virarea lunară a contravalorii bursei (extras de cont), precum şi orice alte documente necesare, dacă este cazul.
11. Contractul de bursă privată se va semna de către candidatul desemnat câştigător sau cu acordul scris al reprezentantul legal al acestuia (în funcţie de vârsta candidatului desemnat câştigător), în termen de maximum 60 zile de la data finalizării Concursului.
12. Bursele corespunzătoare candidaţilor desemnaţi câştigători, care ulterior finalizării Concursului se află în imposibilitate de a semna contractul de bursă privată în cadrul termenului menţionat la art. 4.11 de mai sus, din orice motive sau nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul Regulament, respectiv nu furnizează documentele solicitate de către Organizator în conformitate cu art. 4.10 de mai sus sau sunt descalificati de catre Organizator din orice alt motiv justificat, vor fi alocate candidaţilor aflaţi pe lista de rezervă, în ordinea clasificării acordate de comisia de evaluare.

5. BURSE ŞI PREMII
1. Valoarea bursei lunare acordate de către Organizator fiecărui candidat din cei 5 (cinci) desemnaţi câştigători conform prevederilor de mai sus o reprezintă suma lunara de 2.080 de LEI pentru lunile ianuarie-iunie si octombrie-decembrie 2020 (sumă stabilită la valoarea salariului minim pe economie valabil in 2020). În situaţia în care, ulterior publicării prezentului Regulament intervin modificări legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie, valoarea bursei lunare va fi corelată cu valoarea salariului minim pe economie pe toată durata contractului de bursă, după semnarea unui act adiţional la contractul de bursă.
2. Bursa va fi plătită lunar către fiecare candidat declarat câştigător („Beneficiar”), într-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului. Excepţie face prima plată care se va efectua în maximum 30 de zile de la încheierea contractului de bursă privată şi va cuprinde contravaloarea bursei aferentă lunilor anterioare semnarii contractului de bursa.
3. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi, cum ar fi: funcţionarea defectuoasă, avariile, întreruperile sau orice alte dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea internetului, calculatoarelor, reţeaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.
4. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de bursă. Candidaţii declaraţi câştigători îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării burselor sau în legătura cu acestea.

6. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE BURSĂ
Contractul de bursă poate fi suspendat de către ORGANIZATOR în următoarele cazuri:
o în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-şi întrerupă studiile;
o în cazul în care se aduce la cunoştinţa Organizatorului de către instituţia de învătământ sau autorităţi publice, în baza unei înştiinţări oficiale, anumite fapte presupuse imorale, neetice sau de indisciplină, posibile fapte ilegale sau care violează regulamentul instituţiei de învăţământ respective, presupuse de către conducerea instituţiei de învăţământ sau de către organele de cercetare, a fi săvârşite de către Beneficiar, pe perioada acordării bursei, inclusiv de la data desemnării Beneficiarului şi până la data încheierii prezentului Contract. Organizatorul îşi rezervă, în acest caz, dreptul de a solicita încetarea prezentului Contract.
o În cazul în care Beneficiarul beneficiază de venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare) cu excepţia altor burse si a veniturilor din stagiaturi.
2. Suspendarea acordării bursei, precum şi reluarea acesteia după încetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevăzute într-un act adiţional la contractul de bursă încheiat între Organizator şi Beneficiar.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE BURSĂ
Încetarea contractului de bursă se realizează în următoarele condiţii:
1. la terminarea perioadei pentru care s-a acordat bursa (decembrie 2020);
2. în cazul în care Beneficiarul nu mai frecventează cursurile instituţiei de învăţământ superior la care fusese admis în momentul câştigării bursei;
3. în cazul în care Beneficiarul întârzie mai mult de 1 luna depunerea actelor necesare acordării bursei;
4. în cazul în care se aduce la cunoştinţa Organizatorului de către instituţia de învăţământ la care Beneficiarul studiază sau autorităţi publice în baza unei înştiinţări oficiale anumite fapte imorale, de indisciplină, fapte ilegale sau care violează regulamentul instituţiei de învăţământ respective dovedite a fi săvârşite de către Beneficiar.
5. în cazul în care Beneficiarul nu este de acord să semneze sau nu semnează în timp util din orice motive, actele adiţionale solicitate prin notificări transmise de către Organizator;
6. în cazul în care Beneficiarul nu înştiinţează imediat Organizatorul în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-şi întrerupă studiile;
7. În cazul în care Beneficiarul beneficiază de venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse, a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocații sociale;
Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de maxim 3 luni de la care a primit notificarea în acest sens de la Organizator, în orice alt caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor care îi revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursă pe perioada în care Beneficiarul nu ar fi fost îndrituit.

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal in organizarea si desfasurarea prezentului Concurs de catre Organizator va avea loc in conformitate cu informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul www.burseletelekom.ro disponibila aici.

9. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.
1. Situaţiilor avute în vedere la alineatul 1 le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau al altei autorităţi publice competente.
2. În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2) de mai sus, Organizatorul nu mai este ţinut de nicio obligaţie faţă de candidaţi, după cum nu este ţinut la întoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

10. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ
Eventualele litigii, reclamaţii apărute între Organizator, pe de o parte, şi candidaţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţa competentă din Bucureşti, în conformitate cu dreptul comun.
1. Legea aplicabilă este legea română.

11. DIVERSE
1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Telekom Romania il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor.
2. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
4. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial la locatia Concursului.


ORGANIZATOR

Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin


Ruxandra Vodă
Director Comunicare Romania