Regulament

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM"

 

 

EDITIA 2023-2024

 

 1. ORGANIZATORUL

Concursul national pentru acordarea unui numar de 10 burse (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A cu sediul in B-dul Expozitiei, nr. 1C, cladirea B1, etajele 1, 2 si 3, sector 1, cod postal 012101, Bucuresti, Romania, avand numarul de ordine in Registrul Comertului J40/433/1999, codul unic de inregistrare/cod de inregistrare in scop de TVA (RO) 11952970, capital social subscris si varsat: 409.059.998,27 lei, reprezentata prin Stefania Petre, in calitate de Director Afaceri Externe si Securitate, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.1. Bursele TELEKOM reprezinta un program de responsabilitate corporativa organizat cu scopul de a identifica tineri talentati, ambitiosi, cu rezultate scolare foarte bune si obiective de cariera foarte clar stabilite, carora Organizatorul sa le acorde sprijin financiar in timpul studiilor universitare.

1.2. Concursul isi propune sa acorde un numar de 10 burse pe baza de concurs de aplicatii online si interviu (Concursul).

1.3. In conditiile respectarii prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidatii declarati castigatori ai acestui Concurs va primi bursa pentru o perioada de 6 luni in anul 2024 (ianuarie - iunie).

1.4. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului.

1.5. Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si prin afisarea, in permanenta pe durata programului de acordare a „Burselor TELEKOM”, pe website-ul www.burseletelekom.ro (denumit in continuare „ „Site-ul”). Pentru orice intrebari sau nelamuriri, puteti contacta Organizatorul pe toata perioada desfasurarii Concursului pe adresa de e-mail office@vando.ro

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui Regulamentul in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului, urmand ca modificarile efectuate sa intre in vigoare de la data publicarii lor pe acest Site.

 

 1. CONDITII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile sa participe la Concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 

 1. CONDITII GENERALE DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada: 14 noiembrie 2023-30 martie 2024. Inscrierile la Concurs se vor desfasura in perioada: 14 noiembrie 2023, incepand cu ora 12:00 pana in 15 ianuarie 2024, la ora 18:00.

3.2. In vederea inscrierii la Concurs, persoanele interesate si care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la art. 2 din Regulament trebuie sa transmita Organizatorului aplicatia de inscriere in format electronic pana la data de 15 ianuarie 2024, ora 18:00 inclusiv. Aplicatia de inscriere se va incarca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro , in sectiunea Aplicatii.

3.3. Aplicatia de inscriere la Concurs trebuie sa aiba corect completate toate campurile afisate si urmatoarele documente trebuie sa fie incarcate in aplicatie:

o    Scrisoare de intentie de maximum o pagina A4, in format Pdf sau Word, maximum 500 kb;

o    Curriculum Vitae – maximum 2 pagini A4 – incarcat pe Site in format Pdf sau Word, maximum 500 kb;

o    Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/Acord de prelucrare a imaginii semnat, maximum 500 kb;

Documentele mai sus mentionate trebuie incarcate in aplicatia de inscriere in limba romana.

3.4. Aplicatiile de inscriere incomplete sau transmise dupa data de 15 ianuarie 2024, ora 18:00, nu vor fi luate in considerare. Daca se constata ca informatiile trimise sunt incorecte, inexacte sau plagiate, candidatii respectivi vor fi descalificati automat.

 

 1. PROCEDURA DE EVALUARE

4.1. Pentru analizarea aplicatiilor de inscriere la Concurs se va constitui o comisie de analiza a aplicatiilor (denumita in continuare „Juriul”), formata din persoane desemnate de catre Organizator.

4.2. Aplicatiile de inscriere vor fi analizate. In urma analizarii aplicatiilor, va fi selectat un numar de 20 candidati, care pot fi contactati telefonic in cazul in care sunt necesare informatii suplimentare, selectarea castigatorilor, in perioada 21-24 martie 2024. Candidatii clasati pe locurile urmatoare, vor fi considerati rezerve. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care candidatii nu raspund la apelurile reprezentantilor Telekom Romania Mobile Communications S.A, din diverse motive. In cazul in care, Organizatorul nu poate comunica cu oricare dintre sau toti cei 20 de candidati finalisti selectati initial, se va trece la contactarea telefonica a candidatilor de rezerva, in ordinea selectarii.

4.4. Jurizarea si selectarea castigatorilor va fi facuta electronic.

4.5. Candidatii selectati ca si castigatori, vor fi contactati pentru a trimite pana la data de 30 martie 2024, in forma scanata urmatoarele documente:

        Documentele mai sus mentionate trebuie prezentate in limba romana.

4.6. Candidatii din lista finala vor fi descalificati in cazul aparitiei oricaruia si/sau a tuturor din urmatoarele cazuri:

4.8. In evaluarea candidatilor din lista finala, Juriul va avea in vedere urmatoarele Criterii:

4.9. Rezultatul jurizarii va fi comunicat online, direct candidatilor declarati castigatori, precum si persoanelor de rezerva, daca este cazul.

4.10. Cei 10 candidati desemnati castigatori finali vor fi adusi la cunostinta publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro in data de 26 martie 2024 si vor primi bursa lunara in urma semnarii unui contract de bursa privata cu Organizatorul.

4.11. In vederea semnarii contractului de bursa privata, candidatii desemnati castigatori vor furniza Organizatorului documente care sa ateste deschiderea unui cont bancar in lei pe numele candidatului desemnat castigator pentru virarea lunara a contravalorii bursei (extras de cont), precum si orice alte documente necesare, daca este cazul.

4.12. Contractul de bursa privata se va semna de catre candidatul desemnat castigator sau cu acordul scris al reprezentantul legal al acestuia (in functie de varsta candidatului desemnat castigator), in termen de maximum 60 zile de la data finalizarii Concursului.

4.13. Bursele corespunzatoare candidatilor desemnati castigatori, care ulterior finalizarii Concursului se afla in imposibilitate de a semna contractul de bursa privata in cadrul termenului mentionat la art. 4.12 de mai sus, din orice motive sau nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate sau alti termeni si conditii mentionate in prezentul Regulament (cum ar fi nu furnizeaza documentele solicitate de catre Organizator in conformitate cu art. 4.5 de mai sus) sau sunt descalificati de catre Organizator din orice alt motiv justificat, vor fi alocate candidatilor aflati pe lista de rezerva, in ordinea clasificarii acordate deJuriu.

 

 1. BURSE SI PREMII

5.1. Valoarea bursei lunare acordate de catre Organizator fiecaruia dintre cei 10 castigatori o reprezinta o suma lunara egala cu salariul minim pe economie in vigoare pentru lunile ianuarie-iunie 2024. Valoarea bruta a salariului minim pe economie la data publicarii prezentului Regulament este 3.300 lei. In situatia in care intervin modificari legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie pe durata acordarii Burselor Telekom, se vor semna acte aditionale la prezentul regulament si/sau contractul de bursa.

5.2. Bursa va fi platita lunar catre fiecare candidat declarat castigator (Beneficiar), intr-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului. Exceptie face prima plata care se va efectua in maximum 30 de zile de la incheierea contractului de bursa privata si va cuprinde contravaloarea bursei aferenta lunilor anterioare semnarii contractului de bursa.

5.3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: functionarea defectuoasa, avariile, intreruperile sau orice alte dificultati in ceea ce priveste functionarea internetului, calculatoarelor, reteaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.

5.4. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de sau decurgand din bursa. Candidatii declarati castigatori isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumandu-si niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii burselor sau in legatura cu acestea.

5.5. Candidatii inteleg si accepta ca rezultatul final al Concursului se bazeaza pe o componenta subiectiva, respectiv aprecierea Juriului si renunta expres la orice drept de contestatie sau orice alte pretentii impotriva Organizatorului sau a membrilor Juriului pentru acest rezultat.

 

 1. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE BURSA

 6.1 Contractul de bursa poate fi suspendat de catre ORGANIZATOR in urmatoarele cazuri:

o     in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile. Participantii iau la cunostinta ca, urmare a analizarii de catre Organizator a fiecarui situatii de intrerupere a studiilor, Organizatorul poate stabili continuarea, suspendarea sau incetarea acordarii burse.

o    in cazul in care se aduc la cunostinta Organizatorului de catre institutia de invatamant sau autoritati publice, in baza unei instiintari oficiale, anumite fapte presupuse imorale, neetice sau de indisciplina, posibile fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective, presupuse de catre conducerea institutiei de invatamant sau de catre organele de cercetare, a fi savarsite de catre Beneficiar, pe perioada acordarii bursei, inclusiv de la data desemnarii Beneficiarului si pana la data incheierii contractului de bursa privata. Organizatorul isi rezerva, in acest caz, dreptul de a inceta prezentul contractului de bursa privata.

o    Organizatorul va putea decide suspendarea bursei si pe perioadele in care Beneficiarul nu isi indeplineste alte obligatii prevazute in contractul de bursa privata.

6.2. Suspendarea acordarii bursei, precum si reluarea acesteia dupa incetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevazute intr-un act aditional la contractul de bursa incheiat intre Organizator si Beneficiar. In cazul in care suspendarea acordarii bursei are o durata mai mare de 6 luni, Organizatorul va avea dreptul de a inceta contractul de bursa privata.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI DE BURSA

 Incetarea contractului de bursa se realizeaza in urmatoarele conditii:

7.1. la terminarea perioadei pentru care s-a incheiat contractul de bursa privata.

7.2. in cazul in care Beneficiarul nu mai frecventeaza definitiv cursurile institutiei de invatamant superior la care fusese admis in momentul castigarii bursei;

7.3. in cazul in care Beneficiarul intarzie mai mult de 30 de zile de la anuntarea publica a acordarii bursei depunerea actelor necesare acordarii bursei mentionate la punctul 4.5 al prezentului regulament.

7.4. in cazul in care se aduc la cunostinta Organizatorului, de catre institutia de invatamant la care Beneficiarul studiaza sau de catre autoritatile publice, in baza unei instiintari oficiale, anumite fapte imorale, de indisciplina, fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective, aflate sub suspiciunea de a fi savarsite de catre Beneficiar;

7.5. in cazul in care Beneficiarul nu este de acord sa semneze sau nu semneaza in timp util, din orice motive, actele aditionale solicitate prin notificari transmise de catre Organizator;

7.6. in cazul in care Beneficiarul nu instiinteaza imediat Organizatorul in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile;

7.7. In cazul in care Beneficiarul beneficiaza de venituri din alte surse (de ex.: contract de munca sau alte tipuri de contract), cu exceptia veniturilor din alte burse, a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocatii sociale;

Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, in termen de maximum 3 luni de la data la care a primit notificarea in acest sens de la Organizator, in orice alt caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiilor care ii revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursa pe perioada in care Beneficiarul nu ar fi fost indreptatit.

 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere ca prin inscrierea in Concurs se vor prelucra date cu caracter personal, va rugam sa consultati Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila aici[1]. Inscrierea in Concurs va echivala cu o confirmare a faptului ca ati luat la cunostinta de cele mentionate in nota de informare mai sus mentionata.

 

 1. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

9.1. Concursul poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

9.2. Situatiilor avute in vedere la alineatul 1 le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau al altei autoritati publice competente.

9.3. In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2) de mai sus, Organizatorul nu este tinut de nicio obligatie fata de Candidati si nici nu are obligatia de a plati, indiferent de titlu, orice sume de bani sau alte prestatii, inclusiv daune.

 

 1. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

10.1    Eventualele litigii, reclamatii aparute intre Organizator, pe de o parte, si candidatii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, vor fi solutionate de instanta competenta din Bucuresti, in conformitate cu dreptul comun.

10.2  Legea aplicabila este legea romana.

 

 1. DIVERSE

11.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

11.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

11.3. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii din cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, cazului fortuit, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Concursului, se va face un anunt oficial urmand ca incetarea sa intre in vigoare de la data publicarii sa pe Site. .

 

Data: 13 nov 2023

 

ORGANIZATOR

 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A

prin

 

 

Stefania Petre,

Director Afaceri Externe si Securitate

 

 

[1] https://www.burseletelekom.ro/infogdpr