Bursele Telekom - Regulament

Regulament

ACT ADITIONAL NR. 2  LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL

"BURSELE TELEKOM", EDIŢIA 2017

 

Organizatorul a decis următoarele:

  1. Prelungirea perioadei de analizare a dosarelor în cadrul campaniei Bursele Telekom până la data de 4 februarie 2018, ora 17:00. Cei 20 de finaliști selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic în data de 5 februarie 2018.

Restul clauzelor din regulament rămân neschimbate.

 Data: 1 februarie 2018

 

ACT ADITIONAL NR. 1  LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL

"BURSELE TELEKOM", EDIŢIA 2017

 

 

Organizatorul a decis următoarele:

  1. Prelungirea perioadei de înscriere în cadrul campaniei Bursele Telekom până la data de 19 ianuarie 2018, ora 17:00.

Restul clauzelor din regulament rămân neschimbate.

 

Data: 12 ianuarie 2018

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM"

EDIŢIA 2017


1. ORGANIZATORUL

1. Concursul naţional pentru acordarea unui număr de 10 burse (denumit în continuare “Concursul”) este organizat şi desfăşurat de către Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, sector 6, Bucureşti, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/433/1999, Codul Unic de Înregistrare RO11952970, operator de date cu caracter personal în baza Notificării nr. 3076, reprezentată de Carmen Dumitrache în calitate de Director Executiv Resurse Umane Romania, denumită în continuare “Organizatorul”.
2. Bursele TELEKOM reprezintă un program de responsabilitate corporativă organizat cu scopul de a identifica tineri talentaţi, ambiţioşi, cu rezultate şcolare foarte bune şi obiective de carieră foarte clar stabilite, cărora Organizatorul să le acorde sprijin financiar în timpul studiilor universitare.
3. Concursul îşi propune să acorde un număr de 10 burse pe bază de concurs de aplicaţii online şi interviu („Concursul”).
4. În condiţiile respectării prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit în continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidaţii declaraţi câştigători ai acestui Concurs vor primi bursa pentru o perioada de 9 luni în anul școlar 2017-2018.
5. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.
6. Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, în mod gratuit, la sediul Organizatorului şi prin afişarea, în permanenţă pe durata programului de acordare a „Burselor TELEKOM”, pe site-ul www.burseletelekom.ro (denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”). Pentru orice întrebări sau nelămuriri, puteţi contacta Organizatorul pe toată perioada desfăşurării Concursului pe adresa de e-mail info@burseletelekom.ro sau la numerele de telefon publicate pe Site.
7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui Regulamentul în orice moment pe parcursul desfăşurării Concursului, urmând ca modificările efectuate să intre în vigoare de la data publicării lor pe acest Site.

2. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
persoane fizice de cetăţenie română;
vârsta maximă de 30 de ani;
au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământ pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;
sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, la categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, în anul I de studii, la urmatoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.
transmit aplicația de înscriere completata integral şi corect, până la data de 15 ianuarie 2018, ora 17:00 inclusiv (data de trimitere în website-ul www.burseletelekom.ro);
nu au venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse, a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocații sociale;
nu au beneficiat de Bursele Telekom în alţi ani.

Nu pot participa rudele până la gradul 4 sau soţi ai angajaţilor Telekom şi până la gradul 4 sau soţi ai membrilor comisiei de evaluare.


3. CONDIŢII GENERALE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României, în perioada 15 decembrie 2017, incepand cu ora 16:00 – 26 februarie 2018 pana la ora 23:59. Înscrierile la Concurs se vor desfăşura în perioada 15 decembrie 2017, incepand cu ora 16:00 până 15 ianuarie 2018 pana la ora 17:00.
2. În vederea înscrierii la Concurs, persoanele interesate şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 2.1 din Regulament, trebuie să transmită Organizatorului aplicaţia de înscriere în format electronic până la data de 15 ianuarie 2018, ora 17:00. Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro , în secţiunea Aplicaţii.
3. Aplicaţia de înscriere la Concurs trebuie să aibă corect completate toate câmpurile afişate şi următoarele documente trebuie să fie încărcate în aplicaţie:
Curriculum Vitae – maxim 2 pagini în format A4 – încărcat în site în format pdf sau Word maximum 500 kb.
Scrisoare de intentie de maxim o pagină A4.
Documentele mai sus menţionate trebuie încărcate în aplicaţia de înscriere în limba română.
4. Aplicaţiile de înscriere incomplete sau transmise după data de 15 ianuarie 2018, ora 17:00, nu vor fi luate în considerare. Dacă se constată că informaţiile trimise sunt incorecte, inexacte sau plagiate, candidaţii respectivi vor fi descalificaţi automat.

4. PROCEDURA DE EVALUARE
 
1. Pentru analizarea aplicaţiilor de înscriere la Concurs se va constitui o comisie de analiză a aplicaţiilor („Juriul”), formată din persoane desemnate de către Organizator. Aplicaţiile de înscriere vor fi analizate în perioada 15 ianuarie 2018 – 26 ianuarie 2018. În urma analizării aplicaţiilor, va fi selectat un număr de 20 de candidaţi, care vor fi contactaţi telefonic în data de 01.02.2018, pentru a fi informaţi despre selectarea lor şi a confirma participarea la sesiunea de interviuri. Pe intreaga durata a zilei de 01.02.2018, Organizatorul va încerca sa contacteze telefonic pe fiecare din cei 20 de candidaţi selectati. Organizatorul isi declina orice răspundere in situaţia in care candidaţii nu răspund la apelurile reprezentanţilor Telekom Romania Mobile Communications S.A., din diverse motive. In cazul in care pe durata acestei zile, Organizatorul nu poate comunica cu candidatii, atunci aceştia vor fi declaraţi necastigatori si se va trece la contactarea telefonica a candidatilor de rezerva, in ordinea selectarii. Lista finală cu candidaţii pentru interviuri va fi afişată pe site-ul www.burseletelekom.ro, începând cu data de 6 februarie 2018.
2. Candidaţii selectaţi printre cei 20 de finalişti vor trebui să aducă la interviu documentele mentionate la punctul 4.4. mai jos în original sau copii legalizate pentru a le prezenta Juriului.
3. Interviurile vor avea loc în datele de 8-9 Februarie 2018 în Bucureşti, într-o locaţie ce va fi stabilită şi anunţată în timp util telefonic candidaţilor selectaţi. Candidaţii vor fi programaţi în ordine alfabetică pentru susţinerea interviului.
4. Candidaţii din lista finală vor prezenta la interviu următoarele documente în format fizic:
Actul de identitate – original (va fi doar verificata identitatea candidatului și apoi actul de identitate va fi returnat pe loc).
Adeverinţă de student în care să fie precizată facultatea, anul de studiu în care studentul este admis şi notele de admitere în facultate – original.
Diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activităţi extraşcolare, activități antreprenoriale etc.– copii simple.
Documente care să ateste implicarea în activităţi în beneficiul comunităţii – copii simple.
Documente din care să reiasă dacă studentul beneficiază de altă/alte burse din partea altei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat sau daca are venituri din stagiaturi - dacă este cazul – copii simple.
Documentele mai sus menţionate trebuie prezentate în limba română.
5. Candidaţii din lista finala vor fi descalificaţi în cazul apariţiei oricăruia şi/sau a tuturor din următoarele cazuri:
nu pot fi contactaţi telefonic în ziua de 1.02.2018 până la orele 18:00;
nu se prezintă în ziua stabilită pentru susţinerea interviului;
nu prezintă toate documentule menţionate la art. 4.4 de mai sus in ziua interviului.
6. În vederea susţinerii probei de interviu, se va constitui Juriul compus din reprezentanţi ai Organizatorului, oameni de afaceri de succes și profesori de specialitate care predau sau colaborează la nivel universitar.
7. În evaluarea candidaţilor din lista finală, Juriul va avea în vedere următoarele Criterii:
Determinarea de a reuşi în carieră şi de a-şi continua studiile.
Capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punctul de vedere al studiilor/carierei.
Capacitatea de a se implica în activităţi extracurriculare şi activităţi în beneficiul comunităţii.
Abilităţi de prezentare şi susţinere a ideilor în faţa comisiei de evaluare.
Gândire logică, creativitate, pasiune, gândire inovatoare şi spirit antreprenorial.
8. În urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 10 candidaţi câştigători, şi va desemna din restul candidaţilor 5 câștigători de rezervă. În acest sens, comisia de evaluare va întocmi un Proces-verbal în care se va consemna numele fiecărui candidat declarat câştigător, respectiv persoana de rezervă, precum şi rezultatul evaluării care a stat la baza desemnării acestora. Rezultatul probei de interviu va fi comunicat telefonic candidaţilor declaraţi câştigători, precum şi persoanelor de rezervă, dacă este cazul.
9. Cei 10 candidaţi desemnaţi câştigători finali vor fi aduşi la cunoştinţa publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro cel târziu pe data de 14.02.2018 si vor primi bursa lunara in urma semnării unui contract de bursă privată cu Organizatorul.
10. În vederea semnării contractului de bursă privată, candidaţii desemnaţi câştigători vor furniza Organizatorului documente care să ateste deschiderea unui cont bancar în lei pe numele candidatului desemnat câştigator pentru virarea lunară a contravalorii bursei (extras de cont), precum şi orice alte documente necesare, dacă este cazul.
11. Contractul de bursă privată se va semna de către candidatul desemnat câştigător sau cu acordul scris al reprezentantul legal al acestuia (în funcţie de vârsta candidatului desemnat câştigător), în termen de maximum 60 zile de la data finalizării Concursului.
12. Bursele corespunzătoare candidaţilor desemnaţi câştigători, care ulterior finalizării Concursului se află în imposibilitate de a semna contractul de bursă privată în cadrul termenului menţionat la art. 4.11 de mai sus, din orice motive sau nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul Regulament, respectiv nu furnizează documentele solicitate de către Organizator în conformitate cu art. 4.10 de mai sus sau sunt descalificati de catre Organizator din orice alt motiv justificat, vor fi alocate candidaţilor aflaţi pe lista de rezervă, în ordinea clasificării acordate de comisia de evaluare.

5. BURSE ŞI PREMII

1. Valoarea bursei lunare acordate de către Organizator fiecărui candidat din cei 10 (zece) desemnaţi câştigători conform prevederilor de mai sus o reprezintă suma lunara de 1.450 de LEI pentru lunile octombrie 2017 -iunie 2018 (sumă stabilită la valoarea salariului minim pe economie). În situaţia în care, ulterior publicării prezentului Regulament intervin modificări legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie, valoarea bursei lunare va fi corelată cu valoarea salariului minim pe economie pe toată durata contractului de bursă, după semnarea unui act adiţional la contractul de bursă.
2. Bursa va fi plătită lunar către fiecare candidat declarat câştigător („Beneficiar”), într-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului. Excepţie face prima plată care se va efectua în maximum 30 de zile de la încheierea contractului de bursă privată şi va cuprinde contravaloarea bursei aferentă lunilor anterioare semnarii contractului de bursa.
3. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi, cum ar fi: funcţionarea defectuoasă, avariile, întreruperile sau orice alte dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea internetului, calculatoarelor, reţeaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.
4. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de bursă. Candidaţii declaraţi câştigători îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării burselor sau în legătura cu acestea.

6. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE BURSĂ
 
1. Contractul de bursă poate fi suspendat de către ORGANIZATOR în următoarele cazuri:
în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-şi întrerupă studiile;
în cazul în care se aduce la cunoştinţa Organizatorului de către instituţia de învătământ sau autorităţi publice, în baza unei înştiinţări oficiale, anumite fapte presupuse imorale, neetice sau de indisciplină, posibile fapte ilegale sau care violează regulamentul instituţiei de învăţământ respective, presupuse de către conducerea instituţiei de învăţământ sau de către organele de cercetare, a fi săvârşite de către Beneficiar, pe perioada acordării bursei, inclusiv de la data desemnării Beneficiarului şi până la data încheierii prezentului Contract. Organizatorul îşi rezervă, în acest caz, dreptul de a solicita încetarea prezentului Contract.
În cazul în care Beneficiarul beneficiază de venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare) cu excepţia altor burse si a veniturilor din stagiaturi.
2. Suspendarea acordării bursei, precum şi reluarea acesteia după încetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevăzute într-un act adiţional la contractul de bursă încheiat între Organizator şi Beneficiar.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE BURSĂ
 
Încetarea contractului de bursă se realizează în următoarele condiţii:
1. la terminarea perioadei pentru care s-a acordat bursa (iunie 2018);
2. în cazul în care Beneficiarul nu mai frecventează cursurile instituţiei de învăţământ superior la care fusese admis în momentul câştigării bursei;
3. în cazul în care Beneficiarul întârzie mai mult de 1 luna depunerea actelor necesare acordării bursei;
4. în cazul în care se aduce la cunoştinţa Organizatorului de către instituţia de învăţământ la care Beneficiarul studiază sau autorităţi publice în baza unei înştiinţări oficiale anumite fapte imorale, de indisciplină, fapte ilegale sau care violează regulamentul instituţiei de învăţământ respective dovedite a fi săvârşite de către Beneficiar.
5. în cazul în care Beneficiarul nu este de acord să semneze sau nu semnează în timp util din orice motive, actele adiţionale solicitate prin notificări transmise de către Organizator;
6. în cazul în care Beneficiarul nu înştiinţează imediat Organizatorul în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-şi întrerupă studiile;
7. În cazul în care Beneficiarul beneficiază de venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse, a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocații sociale;
Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de maxim 3 luni de la care a primit notificarea în acest sens de la Organizator, în orice alt caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor care îi revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursă pe perioada în care Beneficiarul nu ar fi fost îndrituit.

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
1. Prin participarea la Concurs candidaţii îşi exprimă consimţământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora prevăzute în Formularul de înscriere şi în documentele conţinute în Dosarul de înscriere de către Organizator în baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) şi includerea acestor date în baza de date a Organizatorului pe durata realizării scopurilor prezentate în prezentul regulament, iar în cazul unui câştigător, în perioada pentru care primeşte bursa. Datele cu caracter personal ale câştigătorilor Concursului pot fi păstrate, după data încetării Concursului, dacă sunt aplicabile alte dispoziţii legale speciale în materia arhivării documentelor. Datele personale ale participanţilor pot fi prelucrate ulterior realizării scopurilor, cu acordul expres al acestora exprimat prin formularul de înscriere. Consimţământul expres al candidaţilor sau al reprezentanţilor legali ai candidaţilor cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, inclusiv cu privire la prelucrarea datelor calificate de lege ca speciale, va fi inclus în Aplicaţia de înscriere prevăzuta la Articolul 3 din prezentul Regulament. Organizatorul este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificarii nr. 3076.
2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor constă în:
selectarea de către comisia de analiză a dosarelor a unui număr de 20 de candidaţi pentru proba de interviu;
desemnarea de către comisia de evaluare a celor 10 candidaţi câştigători, precum şi a celor 5 candidaţi de rezervă;
semnarea contractului de bursă privată cu societatea organizatoare pentru acordarea de burse şcolare private, respectiv pentru verificarea condiţiilor impuse pentru menţinerea bursei private şi facilitarea virării contravalorii bursei private în contul candidaţilor declaraţi căştigători;
publicarea şi folosirea datelor personale (nume şi prenume, fotografia, universitatea, facultatea sau secţia/departamentul după caz) în informările publicate prin mijloacele de comunicare proprii sau în comunicările în presa scrisă, audiovizuală sau mediul on-line, referitoare la concursul "BURSELE TELEKOM"; Refuzul unui participant de a i se comunica nume şi prenume, fotografia, universitatea, facultatea sau secţia/departamentul după caz, în informările publicate prin mijloacele de comunicare proprii sau în comunicările în presa scrisă, audiovizuală sau mediul on-line, pune în imposibilitate Organizatorul sa nu ii acorde Bursa castigata.
activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, înscriere pentru un buletin informativ specific pentru evenimente relevante, feedback, întrebări, activităţi interactive, cereri mass-media, activităţi de promovare proiecte, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, realizarea de rapoarte statistice (acest site foloseste Cookie-uri);
la data încetării scopurilor declarate prin prezentul Regulament, datele cu caracter personal prelucrate vor fi distruse/şterse cu excepţia datelor cu caracter personal colectate de la participanţii declaraţi câştigători, date ce au fost şi vor fi prelucrate în scopul încheierii şi executării contractului de bursă.
3. Prin participarea la acest Concurs candidaţii îşi exprimă consimţământul ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de Organizator în legatură cu scopul Concursului, si al executarii contractului de Bursa pentru candidatii declarati castigatori, în conformitate cu dispoziţiile art. 9.2 de mai sus.
4. Organizatorul arată că în ceea ce priveşte transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice respectă şi are în vedere dispoziţiile art. 12 din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, oferind persoanelor vizate posibilitatea de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, ofertele şi promoţiile Organizatorului.
5. Candidaţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 printre care: dreptul de informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
6. Drepturile menţionate la art. 9.5 includ:
a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate de către Organizator;
b) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date cu caracter personal ce îl vizează să  facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.
c) dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale;
e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
7. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la punctul 6. a), b) şi c), solicitantul trebuie să înainteze o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Organizatorului din Splaiul Independenţei nr. 319G, Sema Parc, Clădirea Atrium, etajele 1-2, 060044 Bucureşti, sector 6, România sau prin fax la numărul 021 9255 – Serviciul de Relaţii cu Clienţii. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Organizatorul va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
8. Candidatul a fost informat prin prezentul Regulament şi a acceptat ca datele personale pe care le transmite să fie prelucrate de Organizatorul direct sau prin partenerii săi din Grupul Telekom sau alţi parteneri, în ţară sau în străinătate, în cadrul UE sau în ţări care asigură un nivel adecvat de protecţie a prelucrării datelor, conform prevederilor legale.
9. Candidatul a fost informat şi a acceptat prelucrarea datelor personale cu funcţie de identificare (ex. CNP), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le conţin, pentru scopurile şi condiţiile indicate în prezentul Regulament şi pentru realizarea obligaţiilor legale care le incumba Organizatorului acestui concurs. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal având scop de identificare (ex: CNP, Serie şi Nr. C.I.) la momentul şi în vederea încheierii contractului.
10. După încheierea Concursului, dacă este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator în legătură cu Concursul vor fi distruse şi/sau şterse în totalitate (în măsura în care acestea nu se afla deja în posesia Organizatorului şi sunt prelucrate şi în alte scopuri decât cel al Concursului, caz în care datele respective vor putea fi procesate în continuare de Organizator în scopul în care au fost colectate).


9. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
 
1. Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.
2. Situaţiilor avute în vedere la alineatul 1 le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau al altei autorităţi publice competente.
3. În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2) de mai sus, Organizatorul nu mai este ţinut de nicio obligaţie faţă de candidaţi, după cum nu este ţinut la întoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

10. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ
 
1. Eventualele litigii, reclamaţii apărute între Organizator, pe de o parte, şi candidaţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţa competentă din Bucureşti, în conformitate cu dreptul comun.
2. Legea aplicabilă este legea română.

11. DIVERSE

1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Telekom Romania il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor.
2. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
4. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial la locatia Concursului.


Data: 15.12.2017

ORGANIZATOR
Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin


Carmen Dumitrache
Director Executiv Resurse Umane Romania